METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
    Detail
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE
    Detail
C   PRIEMYSELNÁ VÝROBA
    Detail
D   DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
    Detail
E   DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
    Detail
F   STAVEBNÍCTVO
    Detail
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
    Detail
H   DOPRAVA A SKLADOVANIE
    Detail
I   UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
    Detail
J   INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
    Detail
K   FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
    Detail
L   ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
    Detail
M   ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY
    Detail
N   ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
    Detail
O   VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
    Detail
P   VZDELÁVANIE
    Detail
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
    Detail
R   UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
    Detail
S   OSTATNÉ ČINNOSTI
    Detail
T   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE
    Detail
U   ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
    Detail

Page 1/1  
Top