METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
   
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE
   
C   PRIEMYSELNÁ VÝROBA
   
D   DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
   
E   DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
   
F   STAVEBNÍCTVO
   
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
   
H   DOPRAVA A SKLADOVANIE
   
I   UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
   
J   INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
   
K   FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
   
L   ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
   
M   ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY
   
N   ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
   
O   VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
   
P   VZDELÁVANIE
   
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
   
R   UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
   
S   OSTATNÉ ČINNOSTI
   
T   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE
   
U   ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
   

Page 1/1  
Top