METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
    Detail
B   RUDARSTVO
    Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
    Detail
D   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
    Detail
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
    Detail
F   GRADBENIŠTVO
    Detail
G   TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
    Detail
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE
    Detail
I   GOSTINSTVO
    Detail
J   INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
    Detail
K   FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
    Detail
L   POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
    Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
    Detail
N   DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
    Detail
O   DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
    Detail
P   IZOBRAŽEVANJE
    Detail
Q   ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
    Detail
R   KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
    Detail
S   DRUGE DEJAVNOSTI
    Detail
T   DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
    Detail
U   DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
    Detail

Page 1/1  
Top