METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
   
B   RUDARSTVO
   
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
   
D   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
   
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
   
F   GRADBENIŠTVO
   
G   TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
   
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE
   
I   GOSTINSTVO
   
J   INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
   
K   FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
   
L   POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
   
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
   
N   DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
   
O   DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
   
P   IZOBRAŽEVANJE
   
Q   ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
   
R   KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
   
S   DRUGE DEJAVNOSTI
   
T   DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
   
U   DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
   

Page 1/1  
Top