METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ     Detail
    36   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
    Detail
    37   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Detail
    38   Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
    Detail
    39   Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
    Detail

Page 1/1  
Top