METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    10   Produkcja artykułów spożywczych
    Detail
    11   Produkcja napojów
    Detail
    12   Produkcja wyrobów tytoniowych
    Detail
    13   Produkcja wyrobów tekstylnych
    Detail
    14   Produkcja odzieży
    Detail
    15   Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
    Detail
    16   Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
    Detail
    17   Produkcja papieru i wyrobów z papieru
    Detail
    18   Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
    Detail
    19   Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
    Detail
    20   Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
    Detail
    21   Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
    Detail
    22   Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
    Detail
    23   Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
    Detail
    24   Produkcja metali
    Detail
    25   Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
    Detail
    26   Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
    Detail
    27   Produkcja urządzeń elektrycznych
    Detail
    28   Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
    Detail
    29   Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
    Detail
    30   Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
    Detail
    31   Produkcja mebli
    Detail
    32   Produkcja wyrobów, pozostała
    Detail
    33   Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń
    Detail

Page 1/1  
Top