METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
    Detail
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
    Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
    Detail
D   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
    Detail
E   DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
    Detail
F   BUDOWNICTWO
    Detail
G   HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI
    Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
    Detail
I   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
    Detail
J   INFORMACJA I KOMUNIKACJA
    Detail
K   DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
    Detail
L   DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
    Detail
M   DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
    Detail
N   DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
    Detail
O   ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
    Detail
P   EDUKACJA
    Detail
Q   OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
    Detail
R   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
    Detail
S   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
    Detail
T   GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY
    Detail
U   ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
    Detail

Page 1/1  
Top