METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
   
B   GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
   
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
   
D   WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
   
E   DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
   
F   BUDOWNICTWO
   
G   HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI
   
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
   
I   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
   
J   INFORMACJA I KOMUNIKACJA
   
K   DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
   
L   DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
   
M   DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
   
N   DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
   
O   ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
   
P   EDUKACJA
   
Q   OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
   
R   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
   
S   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
   
T   GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY
   
U   ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
   

Page 1/1  
Top