METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE
    Detail
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING
    Detail
C   INDUSTRI
    Detail
D   ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING
    Detail
E   VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET
    Detail
F   BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
    Detail
G   VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER
    Detail
H   TRANSPORT OG LAGRING
    Detail
I   OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET
    Detail
J   INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
    Detail
K   FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET
    Detail
L   OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM
    Detail
M   FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING
    Detail
N   FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING
    Detail
O   OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING
    Detail
P   UNDERVISNING
    Detail
Q   HELSE- OG SOSIALTJENESTER
    Detail
R   KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER
    Detail
S   ANNEN TJENESTEYTING
    Detail
T   LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER
    Detail
U   INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG ORGANER
    Detail

Page 1/1  
Top