METADATA
Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE
   
B   BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING
   
C   INDUSTRI
   
D   ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING
   
E   VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET
   
F   BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
   
G   VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER
   
H   TRANSPORT OG LAGRING
   
I   OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET
   
J   INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
   
K   FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET
   
L   OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM
   
M   FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING
   
N   FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING
   
O   OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING
   
P   UNDERVISNING
   
Q   HELSE- OG SOSIALTJENESTER
   
R   KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER
   
S   ANNEN TJENESTEYTING
   
T   LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER
   
U   INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG ORGANER
   

Page 1/1  
Top