METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
    Detail
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
    Detail
C   APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
    Detail
D   ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
    Detail
E   ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
    Detail
F   BŪVNIECĪBA
    Detail
G   VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
    Detail
H   TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
    Detail
I   IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
    Detail
J   INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
    Detail
K   FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
    Detail
L   OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
    Detail
M   PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
    Detail
N   ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
    Detail
O   VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA
    Detail
P   IZGLĪTĪBA
    Detail
Q   VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
    Detail
R   MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
    Detail
S   CITI PAKALPOJUMI
    Detail
T   MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS
    Detail
U   ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA
    Detail

Page 1/1  
Top