METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
   
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
   
C   APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
   
D   ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
   
E   ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
   
F   BŪVNIECĪBA
   
G   VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
   
H   TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
   
I   IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
   
J   INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
   
K   FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
   
L   OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
   
M   PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
   
N   ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
   
O   VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA
   
P   IZGLĪTĪBA
   
Q   VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
   
R   MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
   
S   CITI PAKALPOJUMI
   
T   MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS
   
U   ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA
   

Page 1/1  
Top