METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    10   Proizvodnja prehrambenih proizvoda
    Detail
    11   Proizvodnja pića
    Detail
    12   Proizvodnja duhanskih proizvoda
    Detail
    13   Proizvodnja tekstila
    Detail
    14   Proizvodnja odjeće
    Detail
    15   Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
    Detail
    16   Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
    Detail
    17   Proizvodnja papira i proizvoda od papira
    Detail
    18   Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
    Detail
    19   Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
    Detail
    20   Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
    Detail
    21   Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
    Detail
    22   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
    Detail
    23   Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
    Detail
    24   Proizvodnja metala
    Detail
    25   Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
    Detail
    26   Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
    Detail
    27   Proizvodnja električne opreme
    Detail
    28   Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
    Detail
    29   Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
    Detail
    30   Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
    Detail
    31   Proizvodnja namještaja
    Detail
    32   Ostala prerađivačka industrija
    Detail
    33   Popravak i instaliranje strojeva i opreme
    Detail

Page 1/1  
Top