METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
    Detail
B   RUDARSTVO I VAĐENJE
    Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
    Detail
D   OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
    Detail
E   OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
    Detail
F   GRAĐEVINARSTVO
    Detail
G   TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
    Detail
H   PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
    Detail
I   DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
    Detail
J   INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
    Detail
K   FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
    Detail
L   POSLOVANJE NEKRETNINAMA
    Detail
M   STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
    Detail
N   ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
    Detail
O   JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
    Detail
P   OBRAZOVANJE
    Detail
Q   DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
    Detail
R   UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
    Detail
S   OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
    Detail
T   DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
    Detail
U   DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA
    Detail

Page 1/1  
Top