METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    10   Производство на хранителни продукти
    Detail
    11   Производство на напитки
    Detail
    12   Производство на тютюневи изделия
    Detail
    13   Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
    Detail
    14   Производство на облекло
    Detail
    15   Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
    Detail
    16   Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
    Detail
    17   Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
    Detail
    18   Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
    Detail
    19   Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
    Detail
    20   Производство на химични продукти
    Detail
    21   Производство на лекарствени вещества и продукти
    Detail
    22   Производство на изделия от каучук и пластмаси
    Detail
    23   Производство на изделия от други неметални минерални суровини
    Detail
    24   Производство на основни метали
    Detail
    25   Производство на метални изделия, без машини и оборудване
    Detail
    26   Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
    Detail
    27   Производство на електрически съоръжения
    Detail
    28   Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
    Detail
    29   Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
    Detail
    30   Производство на превозни средства, без автомобили
    Detail
    31   Производство на мебели
    Detail
    32   Производство, некласифицирано другаде
    Detail
    33   Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
    Detail

Page 1/1  
Top