METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    05   Добив на въглища
    Detail
    06   Добив на нефт и природен газ
    Detail
    07   Добив на метални руди
    Detail
    08   Добив на неметални материали и суровини
    Detail
    09   Спомагателни дейности в добива
    Detail

Page 1/1  
Top