METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ    
    05   Добив на въглища
   
    06   Добив на нефт и природен газ
   
    07   Добив на метални руди
   
    08   Добив на неметални материали и суровини
   
    09   Спомагателни дейности в добива
   

Page 1/1  
Top