METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО     Detail
    01   Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
    Detail
    02   Горско стопанство
    Detail
    03   Рибно стопанство
    Detail

Page 1/1  
Top