METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
   
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
   
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
   
D   ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
   
E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
   
F   СТРОИТЕЛСТВО
   
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
   
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
   
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
   
J   СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
   
K   ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
   
L   ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
   
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
   
N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
   
O   ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
   
P   ОБРАЗОВАНИЕ
   
Q   ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
   
R   КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
   
S   ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
   
T   ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
   
U   ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
   

Page 1/1  
Top