METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
    Detail
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
    Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
    Detail
D   ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
    Detail
E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
    Detail
F   СТРОИТЕЛСТВО
    Detail
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
    Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
    Detail
I   ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
    Detail
J   СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
    Detail
K   ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
    Detail
L   ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    Detail
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
    Detail
N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
    Detail
O   ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
    Detail
P   ОБРАЗОВАНИЕ
    Detail
Q   ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
    Detail
R   КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
    Detail
S   ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
    Detail
T   ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
    Detail
U   ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
    Detail

Page 1/1  
Top