METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   KMETIJSTVO, LOV IN GOZDARSTVO
   
B   RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE
   
C   RUDARSTVO
   
D   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
   
E   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
   
F   GRADBENIŠTVO
   
G   TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE
   
H   GOSTINSTVO
   
I   PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE
   
J   FINANČNO POSREDNIŠTVO
   
K   POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, DAJANJE V NAJEM IN POSLOVNE DEJAVNOSTI
   
L   DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE
   
M   IZOBRAŽEVANJE
   
N   ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
   
O   DRUGE DEJAVNOSTI ZA SKUPNOST, OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI
   
P   GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM
   
Q   EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA
   

Page 1/1  
Top