METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
   
B   RYBOŁÓWSTWO
   
C   GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
   
D   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
   
E   ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
   
F   BUDOWNICTWO
   
G   HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
   
H   HOTELE I RESTAURACJE
   
I   TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
   
J   POŚREDNICTWO FINANSOWE
   
K   OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
   
L   ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
   
M   EDUKACJA
   
N   OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
   
O   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
   
P   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH
   
Q   ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
   

Page 1/1  
Top