METADATA
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките 2017 (HS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   РАЗДЕЛ XVII - ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ     Detail
    86   ГЛАВА 86 - ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА
    Detail
    87   ГЛАВА 87 - АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
    Detail
    88   ГЛАВА 88 - ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА
    Detail
    89   ГЛАВА 89 - МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ
    Detail

Page 1/1  
Top