METADATA
Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  IMPORTANT REMARK: This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
   
I   I. TRIEDA - ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY
    Detail
II   II. TRIEDA - RASTLINNÉ VÝROBKY
    Detail
III   III. TRIEDA - ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
    Detail
IV   IV. TRIEDA - PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NÁPOJE, LIEHOVINY A OCOT; TABAK A VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY
    Detail
V   V. TRIEDA - NERASTNÉ PRODUKTY
    Detail
VI   VI. TRIEDA - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU
    Detail
VII   VII. TRIEDA - PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO
    Detail
VIII   VIII. TRIEDA - SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
    Detail
IX   IX. TRIEDA - DREVO A DREVENÉ VÝROBKY; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY ALEBO OSTATNÉHO PLETACIEHO MATERIÁLU; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA
    Detail
X   X. TRIEDA - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH
    Detail
XI   XI. TRIEDA - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY
    Detail
XII   XII. TRIEDA - OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV
    Detail
XIII   XIII. TRIEDA - PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR
    Detail
XIV   XIV. TRIEDA - PERLY PRÍRODNÉ ALEBO PERLY UMELO PESTOVANÉ, DRAHOKAMY A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; IMITÁCIE ŠPERKOV; MINCE
    Detail
XV   XV. TRIEDA - ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV
    Detail
XVI   XVI. TRIEDA - STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU
    Detail
XVII   XVII. TRIEDA - VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRÍDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
    Detail
XVIII   XVIII. TRIEDA - NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ; LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
    Detail
XIX   XIX. TRIEDA - ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI , SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
    Detail
XX   XX. TRIEDA - RÔZNE VÝROBKY
    Detail
XXI   XXI. TRIEDA - UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI
    Detail

Page 1/1  
Top