METADATA
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   РАЗДЕЛ X - ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    47   ГЛАВА 47 - ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ)
    Detail
    48   ГЛАВА 48 - ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН
    Detail
    49   ГЛАВА 49 - ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ
    Detail

Page 1/1  
Top