METADATA
Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  IMPORTANT REMARK: This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
   
I   РАЗДЕЛ I - ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
    Detail
II   РАЗДЕЛ II - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
    Detail
III   РАЗДЕЛ III - МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
    Detail
IV   РАЗДЕЛ IV - ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
    Detail
V   РАЗДЕЛ V - МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ
    Detail
VI   РАЗДЕЛ VI - ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ
    Detail
VII   РАЗДЕЛ VII - ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
    Detail
VIII   РАЗДЕЛ VIII - КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА
    Detail
IX   РАЗДЕЛ IX - ДЪРВEН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОРК; ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
    Detail
X   РАЗДЕЛ X - ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ
    Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ
    Detail
XII   РАЗДЕЛ XII - ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ
    Detail
XIII   РАЗДЕЛ XIII - ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО
    Detail
XIV   РАЗДЕЛ XIV - ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ
    Detail
XV   РАЗДЕЛ XV - НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ
    Detail
XVI   РАЗДЕЛ XVI - МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ
    Detail
XVII   РАЗДЕЛ XVII - ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
    Detail
XVIII   РАЗДЕЛ XVIII - ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ
    Detail
XIX   РАЗДЕЛ XIX - ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
    Detail
XX   РАЗДЕЛ XX - РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ
    Detail
XXI   РАЗДЕЛ XXI - ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ
    Detail

Page 1/1  
Top