METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
   
B   PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL
   
C   TILLVERKADE VAROR
   
D   EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
   
E   VATTENFÖRSÖRJNINGSTJÄNSTER; AVLOPPSRENINGS-, AVFALLSHANTERINGS- OCH SANERINGSTJÄNSTER
   
F   BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN
   
G   HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON
   
H   TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER
   
I   HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER
   
J   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
   
K   FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER
   
L   FASTIGHETSTJÄNSTER
   
M   TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
   
N   UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER
   
O   OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
   
P   TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING
   
Q   VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER
   
R   TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID
   
S   ANDRA TJÄNSTER
   
T   TJÄNSTER AVSEENDE FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
   
U   INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS, UTLÄNDSKA AMBASSADERS O.D. TJÄNSTER
   

Page 1/1  
Top