METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU
   
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE
   
C   PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY
   
D   ELEKTRICKÁ ENERGIA, PLYN, PARA A STUDENÝ VZDUCH
   
E   DODÁVKA VODY; ODPADOVÉ VODY, NAKLADANIE S ODPADOM A OZDRAVOVACIE SLUŽBY
   
F   STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE
   
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
   
H   DOPRAVA A SKLADOVANIE
   
I   UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
   
J   INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
   
K   FINANČNÉ A POISŤOVACIE SLUŽBY
   
L   SLUŽBY V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
   
M   ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY
   
N   ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
   
O   VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
   
P   VZDELÁVACIE SLUŽBY
   
Q   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
   
R   UMELECKÉ, ZÁBAVNÉ A REKREAČNÉ SLUŽBY
   
S   OSTATNÉ SLUŽBY
   
T   SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ SLUŽBY SÚKROMNÝCH DOMÁCNOSTÍ POSKYTOVANÉ PRE VLASTNÚ POTREBU
   
U   SLUŽBY EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
   

Page 1/1  
Top