METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI
   
B   RUDE IN KAMNINE
   
C   PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
   
D   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
   
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA
   
F   GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE
   
G   VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA; POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
   
H   PREVOZNE STORITVE IN SKLADIŠČENJE
   
I   GOSTINSKE STORITVE
   
J   INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE
   
K   FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE STORITVE
   
L   POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
   
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE
   
N   DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE
   
O   STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE; STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
   
P   IZOBRAŽEVANJE
   
Q   STORITVE ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA
   
R   KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE STORITVE
   
S   DRUGE STORITVE
   
T   STORITVE GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; NEOPREDELJENI IZDELKI IN STORITVE GOSPODINJSTEV ZA LASTNO RABO
   
U   STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
   

Page 1/1  
Top