METADATA
Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI
   
B   DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE
   
C   GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI
   
D   ELEKTROENERĢIJA, GĀZE, ŪDENS TVAIKS UN GAISA KONDICIONĒŠANA
   
E   ŪDENS PIEGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN ATTĪRĪŠANAS PAKALPOJUMI
   
F   BŪVES UN BŪVDARBI
   
G   VAIRUMTIRDZNIECĪBAS UN MAZUMTIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMI; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTA PAKALPOJUMI
   
H   TRANSPORTA UN UZGLABĀŠANAS PAKALPOJUMI
   
I   IZMITINĀŠANAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
   
J   INFORMĀCIJAS UN SAKARU PAKALPOJUMI
   
K   FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI
   
L   AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI
   
M   PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
   
N   ADMINISTRATĪVIE UN PALĪGPAKALPOJUMI
   
O   VALSTS PĀRVALDES UN AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI; OBLIGĀTĀS SOCIĀLĀS NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMI
   
P   IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI
   
Q   CILVĒKU VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI
   
R   MĀKSLAS, IZKLAIDES UN ATPŪTAS PAKALPOJUMI
   
S   CITI PAKALPOJUMI
   
T   MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU PAKALPOJUMI; DAŽĀDAS MĀJSAIMNIECĪBU PAŠU PATĒRIŅAM RAŽOTAS PRECES UN PAKALPOJUMI
   
U   ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN IESTĀŽU SNIEGTIE PAKALPOJUMI
   

Page 1/1  
Top