METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ    
    69   Юридически и счетоводни услуги
   
    70   Услуги на централни офиси; консултантски услуги в централни офиси
   
    71   Архитектурни и инженерни услуги и технически изпитвания и анализи
   
    72   Научноизследователска и развойна дейност
   
    73   Рекламни услуги и услуги по проучване на пазари
   
    74   Други професионални услуги
   
    75   Ветеринарномедицински услуги
   

Page 1/1  
Top