METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   УСЛУГИ НА ТРАНСПОРТА И СКЛАДИРАНЕТО    
    49   Услуги на сухопътния транспорт, включително тръбопроводния
   
    50   Услуги на водния транспорт
   
    51   Услуги на въздушния транспорт
   
    52   Услуги по складиране и спомагателни услуги в транспорта
   
    53   Пощенски и куриерски услуги
   

Page 1/1  
Top