METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
   
B   ПРОДУКТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
   
C   ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
   
D   ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА, ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
   
E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И УСЛУГИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
   
F   СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
   
G   ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
   
H   УСЛУГИ НА ТРАНСПОРТА И СКЛАДИРАНЕТО
   
I   УСЛУГИ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
   
J   УСЛУГИ ПО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ
   
K   ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
   
L   УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
   
M   ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
   
N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ
   
O   УСЛУГИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
   
P   ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
   
Q   ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
   
R   УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЯТА
   
S   ДРУГИ УСЛУГИ
   
T   УСЛУГИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ НА ДОМАШЕН ПЕРСОНАЛ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
   
U   УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
   

Page 1/1  
Top