METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIX   XIX SKYRIUS - GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JŲ DALYS IR REIKMENYS     Detail
    93   93 SKIRSNIS - GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JŲ DALYS IR REIKMENYS     Detail
       9301   Koviniai ginklai, išskyrus revolverius, pistoletus ir ginklus, priskiriamus 9307 pozicijai
    Detail
       9302 00 00   Revolveriai ir pistoletai, išskyrus priskiriamus 9303 arba 9304 pozicijai
    Detail
       9303   Kiti šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai, veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą (pavyzdžiui, sportiniai lygiavamzdžiai ir graižtviniai šautuvai, šaunamieji ginklai, užtaisomi per vamzdį, raketiniai pistoletai ir kiti įtaisai, pritaikyti tik signalinėms raketoms leisti, pistoletai ir revolveriai, skirti šaudyti tuščiais šaudmenimis, šaunamieji įtaisai, naudojami gyvūnams „humaniškai numarinti“ arba apsvaiginti, lynmečiai)
    Detail
       9304 00 00   Kiti ginklai (pavyzdžiui, spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus priskiriamus 9307 pozicijai
    Detail
       9305   Gaminių, priskiriamų 9301–9304 pozicijoms, dalys ir reikmenys
    Detail
       9306   Bombos, granatos, torpedos, minos, raketos ir panašūs koviniai ginklai bei jų dalys; šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai, kulkos ir jų dalys, įskaitant šratus ir šovinių kamšalus
    Detail
       9307 00 00   Kardai, špagos, rapyros, trumpieji kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys, jų makštys ir dėklai
    Detail

Page 1/1  
Top