METADATA
Kombinirana nomenklatura 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ODSJEK I. - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
   
II   ODSJEK II. - BILJNI PROIZVODI
   
III   ODSJEK III. - MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI
   
IV   ODSJEK IV. - PRIPREMLJENI PREHRAMBENI PROIZVODI; PIĆA, ALKOHOLI I OCAT; DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA
   
V   ODSJEK V. - MINERALNE TVARI
   
VI   ODSJEK VI. - PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ILI SLIČNIH INDUSTRIJA
   
VII   ODSJEK VII. - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA
   
VIII   ODSJEK VIII. - SIROVA KOŽA, ŠTAVLJENA KOŽA, KRZNO I PROIZVODI OD NJIH; SEDLARSKI I REMENARSKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI SPREMNICI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM OD DUDOVOG SVILCA)
   
IX   ODSJEK IX. - DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN; PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA; PROIZVODI OD SLAME I ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI
   
X   ODSJEK X. - CELULOZA OD DRVA ILI DRUGKIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; PAPIR I KARTON (OTPACI I OSTACI) NAMIJENJENI PONOVNOJ PRERADI; PAPIR I KARTON TE PROIZVODI OD PAPIRA I KARTONA
   
XI   ODSJEK XI. - TEKSTIL I TEKSTILNI PROIZVODI
   
XII   ODSJEK XII. - OBUĆA, POKRIVALA ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI ZA HODANJE I SJEDENJE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DIJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; UMJETNO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE
   
XIII   ODSJEK XIII. - PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I STAKLENI PROIZVODI
   
XIV   ODSJEK XIV. - PRIRODNI ILI KULTIVIRANI BISERI, DRAGULJI ILI POLUDRAGULJI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE PLATIRANE PLEMENITIM KOVINAMA I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE DRAGULJARSKIH PROIZVODA; KOVANI NOVAC
   
XV   ODSJEK XV. - OBIČNE KOVINE I PROIZVODI OD OBIČNIH KOVINA
   
XVI   ODSJEK XVI. - STROJEVI I MEHANIČKI UREĐAJI; ELEKTRIČNA OPREMA; NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
   
XVII   ODSJEK XVII. - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA I PRIDRUŽENA PRIJEVOZNA OPREMA
   
XVIII   ODSJEK XVIII. - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
   
XIX   ODSJEK XIX. - ORUŽJE I STRELJIVO; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
   
XX   ODSJEK XX. - RAZNI GOTOVI PROIZVODI
   
XXI   ODSJEK XXI. - UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKI PREDMETI I ANTIKVITETI
   

Page 1/1  
Top