METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5209   Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m²    
            - Избелени    
             5209 21 00   -- Със сплитка лито
    Detail
             5209 22 00   -- Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4
    Detail
             5209 29 00   -- Други тъкани
    Detail

Page 1/1  
Top