METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   РАЗДЕЛ I - ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД    
    02   ГЛАВА 2 - МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ    
       0201   Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
   
       0202   Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
   
       0203   Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени
   
       0204   Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени
   
       0205 00   Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
   
       0206   Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
   
       0207   Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени
   
       0208   Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени
   
       0209   Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
   
       0210   Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
   

Page 1/1  
Top