METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   РАЗДЕЛ I - ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД    
    01   ГЛАВА 1 - ЖИВИ ЖИВОТНИ
   
    02   ГЛАВА 2 - МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
   
    03   ГЛАВА 3 - РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
   
    04   ГЛАВА 4 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
   
    05   ГЛАВА 5 - ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
   

Page 1/1  
Top