METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   РАЗДЕЛ I - ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
   
II   РАЗДЕЛ II - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
   
III   РАЗДЕЛ III - МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
   
IV   РАЗДЕЛ IV - ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
   
V   РАЗДЕЛ V - МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ
   
VI   РАЗДЕЛ VI - ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ
   
VII   РАЗДЕЛ VII - ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
   
VIII   РАЗДЕЛ VIII - КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА
   
IX   РАЗДЕЛ IX - ДЪРВEН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОРК; ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
   
X   РАЗДЕЛ X - ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ); ХАРТИЯ, КАРТОН И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ
   
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ
   
XII   РАЗДЕЛ XII - ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ
   
XIII   РАЗДЕЛ XIII - ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО
   
XIV   РАЗДЕЛ XIV - ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; МОНЕТИ
   
XV   РАЗДЕЛ XV - НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ
   
XVI   РАЗДЕЛ XVI - МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ
   
XVII   РАЗДЕЛ XVII - ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
   
XVIII   РАЗДЕЛ XVIII - ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ
   
XIX   РАЗДЕЛ XIX - ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
   
XX   РАЗДЕЛ XX - РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ
   
XXI   РАЗДЕЛ XXI - ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ
   

Page 1/1  
Top