METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   ODDELEK XVII - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA     Detail
    86   POGLAVJE 86 - ŽELEZNIŠKE IN TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI; ŽELEZNIŠKI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANIČNA (VKLJUČNO ELEKTROMEHANSKA) SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST     Detail
       8601   Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne energije ali iz električnega akumulatorja
    Detail
       8602   Druge tirne lokomotive; zalogovnik lokomotive
    Detail
       8603   Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen tistih iz tar. št. 8604
    Detail
       8604 00 00   Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje ali servisiranje, vključno samovozna (na primer vagoni-delavnice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni vagoni in progovna inšpekcijska vozila)
    Detail
       8605 00 00   Železniški in tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in tramvajski vagoni za specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz tar. št. 8604)
    Detail
       8606   Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni
    Detail
       8607   Deli železniških ali tramvajskih lokomotiv ali tirnih vozil
    Detail
       8608 00   Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli
    Detail
       8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov prevoza
    Detail

Page 1/1  
Top