METADATA
Nomenklatura Scalona, 2009 (NS 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   SEKCJA XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE     Detail
    87   DZIAŁ 87 - POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA     Detail
       8701   Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)
    Detail
       8702   Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
    Detail
       8703   Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
    Detail
       8704   Pojazdy mechaniczne do transportu towarów
    Detail
       8705   Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
    Detail
       8706 00   Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705
    Detail
       8707   Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705
    Detail
       8708   Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705
    Detail
       8709   Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
    Detail
       8710 00 00   Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów
    Detail
       8711   Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne
    Detail
       8712 00   Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe
    Detail
       8713   Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób
    Detail
       8714   Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713
    Detail
       8715 00   Wózki dziecięce i ich części
    Detail
       8716   Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części
    Detail

Page 1/1  
Top