METADATA
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)


-> C:  İMALAT 
Detail
Code:  18
Description:  Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
This item includes:  Bu bölüm, gazetelerin, kitapların, mecmuaların, iş formlarının, tebrik kartlarının, ve diğer materyallerin basılmasını ve ciltçilik, madeni baskı kalıbı yapılması ve veri görüntüleme gibi ortak destekleyici faaliyetleri kapsamaktadır. Bu bölümde kapsanan destekleyici faaliyetler basım sanayiinin ayrılmaz bir parçasıdır ve basım sanayinin entegre bir parçası olan bir ürün (bir baskı levhası, kitap cildi ya da bilgisayar diski ya da dosyası) hemen hemen her zaman bu işlemler sonucunda elde edilir.

Basımda kullanılan süreçler; baskı kalıbında, ekranda, ya da bilgisayar dosyasında yer alan bir görüntünün kağıt, plastik, metal, tekstil ürünleri ya da ahşap üzerine baskısını sağlayan değişik yöntemleri içermektedir. Bu yöntemlerin en çok bilineni, görüntünün baskı kalıbından ya da ekrandan litografik baskı(taş baskı), klişe baskı, ekran baskısı, fleksografik baskı (esnek kauçuk ya da plastiğe yapılan baskı) kullanılarak bir ortama baskı yapılmasıdır. Görüntü veya elektrostatik ve diğer tiplerde teçhizatları (dijital veya vuruşsuz baskı) oluşturmak için doğrudan basım sürecinin yürütülmesinde genellikle bir bilgisayar dosyası kullanılmaktadır.

Basım ve yayım faaliyetleri aynı birim tarafından yürütülebilmesine karşın (bir gazete örneğin) bu farklı faaliyetler aynı fiziksel ortamda yürütülmesi giderek azalmaktadır.
This item also includes:  Bu bölüm ayrıca kompakt diskler, video kayıtları, diskler ve kasetler üzerine yapılan yazılımlar, kayıtlar vb. gibi kayıtlı medyanın çoğaltılmasını kapsamaktadır.
This item excludes:  Bu bölüm, yayım faaliyetlerini hariç tutmaktadır (bkz. Kısım J).
This item includes:  This division includes printing of products, such as newspapers, books, periodicals, business forms, greeting cards, and other materials, and associated support activities, such as bookbinding, plate-making services, and data imaging. The support activities included here are an integral part of the printing industry, and a product (a printing plate, a bound book, or a computer disk or file) that is an integral part of the printing industry is almost always provided by these operations.

Processes used in printing include a variety of methods for transferring an image from a plate, screen or computer file to a medium, such as paper, plastics, metal, textile articles, or wood. The most prominent of these methods entails the transfer of the image from a plate or screen to the medium through lithographic, gravure, screen or flexographic printing. Often a computer file is used to directly ''drive'' the printing mechanism to create the image or electrostatic and other types of equipment (digital or non-impact printing).

Though printing and publishing can be carried out by the same unit (a newspaper, for example), it is less and less the case that these distinct activities are carried out in the same physical location.
This item also includes:  This division also includes the reproduction of recorded media, such as compact discs, video recordings, software on discs or tapes, records etc.
This item excludes:  This division excludes publishing activities (see section J).
Reference to ISIC Rev. 4:  18

Top