METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> D:  DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU 
Detail
Code:  35
Description:  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Reference to ISIC Rev. 4:  35

Top