METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> E:  OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA 
Detail
Code:  37
Description:  Ravnanje z odplakami
This item includes:  This division includes the operation of sewer systems or sewage treatment facilities that collect, treat, and dispose of sewage.
Reference to ISIC Rev. 4:  37

Top