METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
-> 19:  Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 
-> 19.1:  Proizvodnja koksa 
Detail
Code:  19.10
Description:  Proizvodnja koksa
This item includes:  This class includes:
- operation of coke ovens
- production of coke and semi-coke
- production of pitch and pitch coke
- production of coke oven gas
- production of crude coal and lignite tars
- agglomeration of coke
This item excludes:  This class excludes:
- manufacture of coal fuel briquettes, see 19.20
Reference to ISIC Rev. 4:  1910

Top