METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> C:  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
-> 19:  Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 
Detail
Code:  19.1
Description:  Proizvodnja koksa
Reference to ISIC Rev. 4:  191

Top