METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
-> 75:  Działalność weterynaryjna 
-> 75.0:  Działalność weterynaryjna 
Detail
Code:  75.00
Description:  Działalność weterynaryjna
This item includes:  Klasa ta obejmuje:
- opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,
- opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych
Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.
This item also includes:  Klasa ta obejmuje także :
- działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,
- działalność kliniczno- patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,
- działalność pogotowia dla zwierząt.
This item excludes:  Klasa ta nie obejmuje:
- działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62,
- strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62,
- opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62,
- sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62,
- badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20,
- działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 96.09.
Reference to ISIC Rev. 4:  7500

Top