METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
Detail
Code:  69
Description:  Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych.
This item also includes:  Dział ten obejmuje także :

- przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,
- działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.
- działalność rachunkowo- księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.
Reference to ISIC Rev. 4:  69

Top