METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


-> M:  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
Detail
Code:  70
Description:  Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
This item includes:  Dział ten obejmuje:
- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej.
This item also includes:  Dział ten obejmuje także :
- działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.
Reference to ISIC Rev. 4:  70

Top