METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)


Detail
Code:  H
Description:  TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
This item includes:  Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
- działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
- wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
- działalność pocztową i kurierską.
This item excludes:  Sekcja ta nie obejmuje:
- wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach grup 33.1,
- budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich klasach działu 42,
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20,
- wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich klasach grup 77.1 i 77.3.
Reference to ISIC Rev. 4:  H

Top